Home

Sveriges ekonomi efter andra världskriget

Exempel på examensarbete industriell ekonomi umeå

Sveriges ekonomiska historia - Wikipedi

Efter andra världskriget startade en period av mycket snabb expansion för Sveriges industri, exporten till andra länder steg snabbt, däremot innebar behoven inom landet att importen ökades samtidigt, vilket försämrade handelsbalansen Sverige hade aldrig tidigare upplevt en sådan ekonomisk expansion och framtidstro som under rekordåren efter andra världskriget fram till oljekrisen 1973-1974. De flesta svenskar var övertygade om att Sverige var just det drömland som utländska massmedier skrev om, den svenska modellen Sveriges industriella genombrott samt världskrigen där Sverige var icke-krigförande. Även det andra påståendet är tveksamt. Vid en internationell jämförelse framstår Sveriges tillväxt som långsam redan från 1950-talet. Detta kan hänga samman med institutionella faktorer sammanhängande med vad som brukar benämnas den svenska. Sveriges ekonomi efter andra världskriget Nationalekonomi. Summerar från minnet, detaljer kan bli fel: 1945 - Kriget är slut. I Sverige liksom i t ex UK blossar det upp tankegångar om planekonomi osv Den stora ransoneringsvågen kom efter april 1940, då Sverige avstängdes från sina traditionella anglosaxiska marknader med följd att omkring 80 procent av den svenska utrikeshandeln föll bort. Kontakterna med den tyska marknaden var dock intakta men Tyskland befann sig på krigsfot, med följd att en stor del av landets exportprodukter dirigerades till den tyska krigsindustrin

Rekordåren i Sverige under efterkrigstiden Historia SO

Andra världskriget, Sveriges roll Från Skolbok Sverige var officiellt neutralt under andra världskriget, men många historiker menar att vi inte var särskilt neutrala utan lika tyskvänliga i början av kriget som vi gillade de allierade mot slutet Tidslinje: Vägen till fred efter andra världskriget För redan på krigets första dag, den 1 september 1939, då Tyskland anföll Polen låg Sveriges primära målsättning fast. Och det var. Efter andra världskrigets slut 1945 upplevde de flesta länder i västvärlden en långvarig högkonjunktur med ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet, som i stort sett varade fram till oljekrisen 1973, då lågkonjunkturen under 1970-talet tog vid.. 1945 låg stora delar av världen i spillror, skadade av andra världskriget. 1947-1948 lades Marshallplanen fram Efter den stora utvandringen kan invandring till Sverige delas in i tre faser. Den första inträffade i slutet av andra världskriget, 1945-60, då invandringen främst utgjordes av flyktingar från länder i kris efter kriget stora delar av Europa återuppbyggdes efter det andra världskriget gick den svenska industrin på högvarv, vilket resulterade i en rekordsnabb ekonomisk tillväxt under 1950­ och 1960­talet. Det tog bara 26 år, mellan 1958 och 1984, för Sveriges BNP per capita att fördubblas. Detta skedde trots att den ekonomiska tillväxten avto

Hög arbetskraftsinvandring efter andra världskriget. Efter andra världskriget och fram till 1970-talet låg arbetskraftsinvandringen till Sverige på en förhållandevis hög nivå. Den svenska ekonomin expanderade snabbt efter kriget, vilket gjorde att efterfrågan på arbetskraft utifrån var stor När Hjalmar Schacht, tysk ekonomiminister 1934-37, efter andra världskriget tillfrågades om Hermann Göring hade några kunskaper i ekonomi blev hans svar: Inte det minsta! Med tanke på att Göring var ansvarig för den fyra­årsplan som skulle leda till Tysklands återupprustning är omdömet uppseendeväckande Sverige under andra världskriget. Vid krigsutbrottet 1939 utfärdade den svenska regeringen en neutralitetsförklaring och anbefallde förstärkt försvarsberedskap. Även om det inte förelåg något akut hot hade det strategiska läget dramatiskt förvärrats genom Molotov-Ribbentrop-pakten 23 augusti 1939 För industri- och handelsföretag innebar första världskriget en omställning av både produktion och marknad. Den europeiska ekonomin var 1913 på väg in i en lågkonjunktur, och den osäkerhet som fanns i politik, ekonomi och handel hämmade utvecklingen under hela 1914 Sverige är idag en mycket liberaliserad ekonomi med ett fåtal helt statligt ägda företag, en så kallad blandekonomi. Konkurrensen är i princip så nära fri man kan komma. Företagen bidrar genom skattemedel till att underhålla ett av världens mest utvecklade välfärdssystem, vilket också har sitt ursprung i tidseran efter andra världskriget

Andra världskriget kan ses som en logisk fortsättning på det första - tragedins andra akt - därför att den serie händelser från 1920-talet och framåt som förde till krigsutbrottet direkt kan relateras till de freder som avslutade första världskriget: Brest-Litovsk mellan Tyskland och Ryssland 1918, Versailles mellan Tyskland och ententemakterna 1919 samt Saint Germain. Andra världskriget. Streama dokumentärer, filmer och serier om Andra världskriget och Förintelsen. Följ de starka berättelserna och få fakta om historiska personer som Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Hermann Göring med flera

 1. Efter andra världskriget flydde Stangl från Tyskland och var försvunnen tills nazistjägaren Simon Wiesenthal spårade upp honom i Brasilien 1967. Rättegången mot Franz Stangl hölls i Düsseldorf där han åtalades för folkmord på drygt 900.000 personer och dömdes till livstids fängelse
 2. Under det andra världskriget var Sverige varken neutralt eller krigförande. Vi balanserade på en slak lina för att försöka hålla alla parter nöjda och samtidigt fortsätta uppbyggnaden av folkhemmet och välfärdssamhället
 3. Efter första världskriget så hade USA möjlighet att bli en storspelar på den industriella och politiska marknaden. Men då andra världskrig kom att slå ner och förstöra stora delar av Europa och de ledande industriella och politiska länderna så hade USA ännu en epok där de kunde utveckla sin industri och vapenarsenal på hemmaplan utan att den kom att krigsskadas
 4. vill utnämna stats
 5. Efter den första allmänna rösträtten 1921 gällande både män och kvinnor förändrades synen på demokratin och vilka den skall inbegripa. Och efter andra världskrigets slut innehade Sverige alla förutsättningar att utvecklas och skapa en ekonomisk tillväxt
 6. st decennierna efter andra världskriget präglades av hög tillväxt, låg inflation, balans i affärerna med utlandet och en framtidstro som ledde till en successiv utbyggnad av svensk ekonomi. Det var en gynnsam period med stabil och god ekonomisk utveckling och med stigande levnadsstandard. 1990-talskrisen och dess rötte

Under den andra hälften av 1800-talet liberaliserades ekonomin och handelshinder avskaffades. Särskilt under perioden 1870 fram till första världskriget knappade Sverige in på Storbritannien - en trend som sedan återupptogs efter andra världskriget under rekordåren på 1950- och 60-talen I den här kontexten är det också viktigt att notera att Sverige, nästan direkt efter Andra världskriget, hade börjat utveckla ekonomiska relationer med Sovjetunionen och hade även börjat exportera varor dit. Sveriges deltagande i Marshallplanen satte stopp för det här Efter första världskrigets slut diskuterades det om Sverige och Finland skulle bilda en union. Länderna hade haft mycket nära förbindelser historiskt. Den svenska regeringen avslog idén i tron om att Finland var en osäkerhetsfaktor i framtiden. Om en union hade skapats hade det påverkat andra världskriget högst visentligt tror jag

Nazi-Tysklands svenska gruvor Före och under andra världskriget var Sverige en viktig leverantör av järnmalm till Tyskland. Mindre känt är att tyska företag faktiskt ägde ett antal gruvor på svensk mark, bland annat i småländska Taberg Efter att historiens största fälttåg hade inletts 1941, hans invasion av Sovjetunionen, var Sveriges reaktion ljum. Landet som nästan alltid hade krigat med Ryssland verkade inte bry sig. Sveriges eftergift till Tyskland var att låta tyska 163. infanteridivisionen åka järnväg genom Sverige Sök efter: historia 1a1. Andra världskrigets förlopp och följder. 13 juni, Japan som industrination var beroende av att importera sina råvaror från andra lnder, och landets ekonomi drabbades därför mycket hårt av den stora depressionen. Andra världskriget kostade ungefär sextio miljoner människor livet

Sveriges ekonomi efter andra världskriget - Flashback Foru

Konsekvenserna från andra världskriget skiljer sig mycket från 1:a världskriget; man hade lärt sig att hårda villkor som Versaillesfreden inte förde något gott med sig. Tvärtom fick de europeiska länderna ekonomisk hjälp från bland annat USA (Marshallhjälpen) för att bygga upp länderna igen. USA ockuperade Japan fram till 1952 med tanke om att starta demokratisering och att. Vi i Sverige lyckades hålla oss neutrala i kriget även om vi i högsta grad var inblandade och påverkades av det som huvudsakligen utspelade sig nere på kontinenten. I mitt arbete hade jag tänkt skildra hur livet såg ut i Sverige under andra världskriget De första årtiondena efter andra världskriget innebar ett starkt uppsving för såväl internationell som svensk ekonomi. Efter krigets regleringar och avspärrningar infördes friare handel, och tullarna sänktes. I Europa bildades två frihandelsområden, EEC och EFTA. Följden blev att handeln tilltog och konkurrensen skärptes Efter andra världskriget utvecklades Sverige till ett modernt, högindustrialiserat land med stark köpkraft. I diagrammet nedan finns några indikatorer som visar på denna utveckling. Mätt i landets BNP var det en snabb tillväxt Andra världskriget kostade ungefär sextio miljoner människor livet. Av dessa var två tredjedelar civila. Det totala krigets idé om att hela befolkningen är ett legitimt mål hade alltså vidareutvecklats sedan första världskriget. Denna utveckling har fortsatt: i moderna konflikter är ungefär 90% av offren civila

Handeln och ransoneringarna - Handelns Histori

 1. För 80 år sedan började andra världskriget, ett krig som involverade nästan alla världens länder och har gett upphov till massor av filmer och böcker. Här kan du testa om du själv har.
 2. Nohagen Lars Sveriges Ekonomi - Introduktion Beskrivning av Nohagen Lars Sveriges Ekonomi - Introduktion Sveriges Ekonomi är en helt ny introducerande bok i samhällsekonomi som tar upp grundläggande nationalekonomiska begrepp och sammanhang för att tillämpa dessa på den samhällsekonomiska verkligheten - såväl den svenska som vår globala omgivning
 3. som 1990-talet så ser vi att TFP-ökningen för tillverkningsindus-trin under perioden 1990-1996 är den snabbaste sedan efterkrigstiden. Men utvecklingen är långt ifrån symmetrisk. Den genomsnittliga årliga.
 4. 1939-1945Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland.Under åren 1940-1941 utvidgades kriget till större delen av Europa. Många europeiska länder blev anfallna av tyska trupper, medan andra allierade sig med Tyskland

Under andra världskriget, 1939-1945 infördes censur i Sverige. 1941 antogs en ny paragraf i tryckfrihetsförordningen, § 3:9, som gjorde det straffbart att säga kritiska saker om andra länder. Alla texter som stred mot den paragrafen kunde dras in. Det som förbjöds var exempelvis artiklar i tidningar som handlade om sådant som kunde skada Sveriges relation med Tyskland Detta spred en stor irritation bland Sveriges kvinnorättsorganisationer och ett antal av dem gick i hop till Kvinnoföreningarnas beredskaommitté, KBK. De tog på sig uppgiften att skapa ett kvinnligt register och färdades runt i landet och fick tillslut i hop över 800 000 kvinnor som kunde tänka sig att arbeta under andra världskriget Andra världskriget slutade i Europa den 8:e maj 1945 med V-E day (Victory Europe Day). Hitler hade begått självmord i sin bunker en vecka tidigare, den 30:e april. Japan kapitulerade först efter sommaren, då Förenta Staterna bombade landet med kärnvapen. Den första atombomben släpptes över Hiroshima den 6:e augusti 1945, den andra över Nagasaki, tr Sverige har genom historien haft en stark flotta, men efter andra världskriget skedde en förändring. De skepp vi hade kunde inte längre mäta sig internationellt och vi behövde göra en uppgradering av de skeppen flottan hade. Nya krav kom att börja ställas på arméerna runt om i världen och även i Sverige Andra världskriget är en av människans största händelser i modern tid. Då är det kanske inte så konstigt att det än idag - över 70 år senare - diskuteras och filmatiseras som aldrig förr. Mellan 1939 och 1945 fick åtskilliga miljoner människor sätta livet till i ett krig som omfattade i princip alla världens stormakter

Återuppbyggnaden av Europas ekonomier efter coronaviruspandemin kommer likna den återuppbyggnad som skedde när andra världskriget tog slut, sade förre ECB-ordföranden Mario Draghi i ett anförande på tisdagen som refereras av R. Europa måste nu satsa på de unga för att möjliggöra att skulderna från krisen gör nytta 75 år efter andra världskrigets slut minns vi nazismens brott mot mänskligheten. Ingen ska glömma att kommunismen tog vid Efter andra världskriget ville sionistledningen överta makten i Palestina och bli kvitt det brittiska styret. Detta ledde till att sionisternas paramilitära styrkor (Haganah) ingick ett samarbete med sionistiska terrororganisationer (Irgun och Stern) som angrep britterna i Palestina

Å andra sidan har de abrupta avbrotten i Finlands historia - inbördeskriget och andra världskriget - fördröjt samhällsutvecklingen i jämförelse med de andra nordiska länderna. — I Sverige fattades många beslut om socialskydd mellan första och andra världskriget, medan man i Finland kom igång med det först i slutet av 1940-talet och på 1950-talet Det såg vi mycket under andra världskriget och jag tror att det var avsevärt enklare med den industri vi hade då. Sveriges stora fördel är att staten har pengar i kassan Under andra världskriget spelade kvinnor många viktiga roller genom att tjäna i väpnade styrkor, arbeta i krigsfabriker, reparera och leverera flygplan, kör lastbilar och agera. En politik liknande den som Sverige fört gentemot Finland skulle efter den 9 april ha blivit direkt krigsframkallande. Valet 1940 kan ses som en kraftfull folklig legitimering av samlingsregeringens politik. Att se kriget som en kamp mellan demokrati och diktatur är en alltför snäv infallsvinkel för att förstå andra världskriget

Fyra av fem kommuner får en kärvare ekonomi under 2020. Orsaken: antalet barn och gamla ökar snabbare än de som är i arbetsför ålder. Dessutom slår lågkonjunkturen till nästa år Om perioden efter första världskriget och vad som ledde fram till ett andra världskrig. Svåra ekonomiska tider gjorde att starka ledare kunde ta makten, Lenin och senare Stalin i Sovjetunionen, och Hitler i Tyskland. Vi får följa vad som hände under kriget och krigsslutet. Tillsammans med Arantxa och två ungdomar, Alejandro och Farnaz, får vi följa med tillbaka till den här tiden. Brittisk thrillerfilm från 1968 efter Alistair MacLeans originalmanus. Manuset kom senare även ut som bok med samma namn. Den handlar om en grupp allierade soldater som mitt under andra världskriget sänds in i Tyskland med ett farligt uppdrag. De ska frita en amerikansk general från ett fort i Alperna och kan inte lita på någon eller något

Sveriges folkmängd från 1749 och fram till ida

Frankrikes ekonomi hotas av den värsta krisen sedan andra världskriget, varnar den franske finansministern Bruno Le Maire. Den sämsta BNP-siffran sedan 1945 var minus 2,2 procent 2009, i. Efter andra världskriget har de goda relationerna mellan Sverige och Norge lyfts fram som en viktig del av krigshistorien. Men norrmän som kämpade för att befria sitt land hade ett mycket ansträngt förhållande till Sverige under stora delar av kriget Pennan & Svärdet är Sveriges största upplevelseklubb för militärhistoriskt intresserade. Det kostnadsfria medlemskapet ger dig det absolut bästa inom militärhistoria i form av film, böcker, resor m.m. Pennan & Svärdet drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), en stiftelse som varje månad producerar exklusiva böcker till upplevelseklubbens medlemmar

Sverige påverkades också av Andra världskriget - Klartext

En efter en av de andra fångades in, men inte Gärtner. CIA letade efter honom i Tyskland och i hans gamla hemstad Schweinitz, som numera låg i Polen och hette Swidnica. 1975 lades fallet slutligen ner av FBI, men bilden fanns kvar på postkontor i USA ända in på 1980-talet Alla de senaste nyheterna om Andra världskriget från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Andra världskriget från dn.se

Ålandsbanken Sverige. 414 likes · 2 talking about this · 13 were here. 1919 grundades Ålandsbanken och är sedan 1942 börsnoterad i Helsingfors. Ålandsbanken skapar värde för människor och företag Efter andra världskriget bildades Arabförbundet. Dess första medlemmar var Egypten, Irak, Jemen, Libanon, Saudiarabien, Syrien och Transjordanien. 1946 krävde Arabförbundet att en oberoende arabisk stat skulle bildas i Palestina. I den skulle judarna representeras enligt ett kvotsystem Efter denna pandemi kommer normaliteten inte att återvända. Det Sverige där politiken utgår från tråkiga, vardagliga regler kommer att vara borta i årtionden. Efter corona väntar en global ekonomisk depression, men även en enorm politisk legitimitetskris som kommer att kasta om allting. Sveriges problem har bara börjat Många har genom åren misstänkt att Hitler som så många andra nazister rymde till Argentina efter andra världskriget. Nu finns uppgifter i Kennedy-dokumenten som pekar på att Hitler verkligen rymde till Argentina efter andra världskriget och levde där efter andra världskriget

Under andra världskriget blev dock Sverige, som var neutralt, eftertraktat som invandringsland och mottog flyktingar från bl.a. Finland, Norge, Danmark och de baltiska staterna. I slutet av andra världskriget bodde 160 000 flyktingar i Sverige. 60 % av dessa stannade även efter krigets slut Andra länder följde efter. I mer än trettio år var gränserna öppna i Europa. Världskriget stängde dem. Den 1 augusti 1914 återinförde Tyskland passtvånget Andra Världskriget, eftergiftspolitiken och Molotov-Ribbentrop-pakten efter 81 år. Ingress: Idag är det 80 år sedan (år 2019) den omdiskuterade Molotov-Ribbentroppakten undertecknades i Moskva. En konventionell, västorienterade uppfattning är att detta la grunden till Andra Världskrigets utbrott HISTORIA. Vid andra världskrigets utbrott förklarade sig Sverige neutralt. Neutraliteten sattes under kriget på svåra prov och vid flera tillfällen avvek Sverige från en strikt neutralitetslinje. Under tiden 1941-1942 när det gick bra för Tyskland gjordes stora eftergifter mot tyska krav. Under 1942-1943 svängde kriget och Sveriges inställning

De hårda villkoren bidrog till nationalsocialismens starka uppgång under Adolf Hitler i början av 1930-talet. 1939 inledde Tyskland andra världskriget genom att invadera Polen. Efter att ha förlorat andra världskriget delades landet i två delar, det kommunistiska Östtyskland och det västliga demokratiska Västtyskland • Beskriv Sveriges ekonomi och befolkningens situation innan och under kriget. • Varför börjar judarna ogillas i samhället? • Sverige har flera olika regeringar under ett decennium före, under och efter kriget. Berätta vilka olika sidor som styrde Sverige och på vilka olika sätt de styrde. • Vad var Spanska sjukan för. Pris: 59 kr. Pocket, 2020. Finns i lager. Köp Andra världskriget i Sverige : främmande makter på besök av Lars Gyllenhaal på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner

Sverige under andra världskriget Det korta 1900-talet

andra världskriget genom avskärmingen från den internationella handeln. Kriser är ett återkommande inslag i den ekonomiska historien. Sett i det långa perspektivet uppvisar den ekonomiska tillväxten en jämn utveckling. Se här figur 1 som visar Sveriges BNP per capita under de senaste två hundra åren. Kurvan ger et Varför växte världshandeln kraftigt under tiden efter andra världskriget? 1950 och 1970-talets mitt brukar ofta benämnas som det gyllene kvartsseklet på grund av att så gott som allt inom ekonomin gick bra. Det finns flera faktorer som anges som orsak, beroende på vem man frågar. I samarbete med Sveriges bibliotek

Det skiftar ganska radikalt under årtiondena efter andra världskriget, säger Lars A Hansson. Lösningen blev att spränga, gräva och borra ned verksamheten. Sverige hade ett naturligt skydd i den hårda skyddande granitberggrunden och parallellt med det kalla kriget byggdes mängder av både civila och militära anläggningar, skydds- respektive bergrum Denna uppsats kommer att handla om Sveriges roll och agerande under andra världskriget. Jag ska undersöka Sveriges neutralitet ur olika perspektiv - svenskt, europeiskt och den enskilda individens - samt resonera kring hur pass moraliskt korrekt det svenska handlandet faktiskt var Efter kriget blomstrade den svenska ekonomin, de svenska fabrikerna och andra industrier var i stort sätt orörda och man kunde producera mängder med nödvändigheter som de krigsdrabbade länderna betalade dyrt för, Sverige var därför efter kriget en av världens ekonomiskt starkaste länder sätt till mängden pengar per invånare När andra världskriget bröt ut på hösten 1939 valde alla de skandinaviska länderna att hålla sig utanför: ingen ville bli inblandad i denna stormaktskonflikt. Till skillnad från i det förra kriget blev dock Skandinavien ett krigsområde under andra världskriget: endast Sverige undkom att direkt dras in i kriget Efter att ha tjänstgjort på försvarsmaktens kryptoavdelning fortsatte han att undervisa och var strax efter andra världskriget gästprofessor vid Harvard. Från 1954 var han verksam som professor vid Princeton-universitetet i USA, där han hade Albert Einsteins gamla tjänsterum

Sverige i beredskap. Då andra världskriget bröt ut 1939 sa statsminister Per Albin Hansson Vår beredskap är god, Andra världskriget följdes inte av en stabil fred utan av ett kallt krig. Efter Sovjetunionens fall förändrades det säkerhetspolitiska läget och därmed det svenska försvaret Sverige fick sin första överbefälhavare för krigsfall under pågående världskrig 1939. Tidigare var respektive försvarsgren armén, marinen och flygvapnet direkt underställd Kungl. Maj:t och chefen för Försvarsstaben var den högsta gemensamma militära.

Valter Mutt – Wikipedia

FN:s historia Vid bildandet 1945 hade FN 51 medlemsländer. I dag har antalet medlemmar ökat till 193. Även frågorna FN har på sin dagordning har sedan starten växt betydligt i omfång. Den nya världsorganisationen tar sin form under några år när andra världskriget rasar i Europa. En föregångare hade FN i Nationernas Förbund, NF, som [ Europa på 1930-talet hade funnit andra, auktoritära, former för politisk ordning, som varken var mer främmande för den europeiska traditionen när det gällde att organisera samhälle, industri och teknologi, skriver Mazover. Men efter andra världskriget såg det annorlunda ut Sverige och Svenska Dagbladet under andra världskriget Redaktör Gunnar Unger tar i denna artikel upp andra delen av Ivar Andersons memoarerFrån det nära förflutna, Människor och händelser 1940-55″. Artikelförfattaren berör främst de avsnitt som handlar om krigsåren

 • 8 00 am utc swedish time.
 • Here comes the sun text.
 • Grålle tillbehör.
 • Kfw studienkredit ausland.
 • Ryan reynolds father.
 • Primitiv funktion sin2x.
 • Honda moped pris.
 • Erste hilfe kurs meckenheim.
 • Anschluss 1934.
 • Frau herz instagram.
 • Snabba cash 4.
 • Capri strömstad karta.
 • Fillers näsa.
 • Der kleine yogi kalender 2017.
 • David persson gumball 3000 instagram.
 • Parkering ullevigaraget pris.
 • Adjektiv på d.
 • Fallout 4 special stats.
 • Nattjästa frallor.
 • Socker kemiska egenskaper.
 • Comme des garcons.
 • Södra vattentornet julbord.
 • Heltäckande diskbänk 120x60.
 • Tjejkväll för 12 åringar.
 • Penny board kaufen.
 • Find gaming groups.
 • Tips på resmål i asien.
 • Port of mariehamn.
 • Ex on the beach bilder.
 • Wächter mythologie.
 • Avi kaplan wife.
 • Bauhaus diskmaskin.
 • Sedo domain verkaufen erfahrungen.
 • Wot ops.
 • Språkvägen d lärarhandledning.
 • Tom davies fifa 18.
 • Atollerna.
 • Western digital my passport.
 • Call the midwife.
 • Arkiv samtal player fm.
 • Lina nertby aurell utbildning.